Samenvatting gesprek 15nov lerarentekort

Samenvatting gesprek 15nov lerarentekort

Dinsdag 20 november 2018

Samenvatting van het gesprek over het lerarentekort op 15 november

Op 15 november is het team van de Huizingaschool samen met 87 ouders in gesprek gegaan over het lerarentekort. Na een presentatie over het lerarentekort en de gevolgen hiervan op het onderwijs nu en in de toekomst zijn we in groepen uiteen gegaan. In de groepen werd onder begeleiding van leerkrachten met ouders gesproken over het lerarentekort en mogelijke oplossingen.

Voor veel ouders was het verhaal over het lerarentekort ook een schok. Zij waren zich er niet bewust van dat het probleem zo groot is en nog groter wordt. Hierdoor waren er ook zorgen. Hoe gaan we het onderwijs vorm geven? Moeten we wel verder met het unitonderwijs? Hoe borgen we de kwaliteit van het onderwijs? Ouders reageerden ook op de overheid. Waarom hebben de overheid, gemeente en politiek niet meer gedaan? Het is een probleem dat toch al veel langer bekend is. Naast de zorgen en verbazing is er in de groepen ook gesproken over mogelijke oplossingen. Hierin kwamen veel ideeën vanuit de ouders. Ouders willen meer betekenen voor het onderwijs. Zo kunnen we diverse talenten van ouders inzetten in de school, ze kunnen ondersteunen bij activiteiten op school en ouders kunnen kinderen opvangen wanneer leerkrachten ziek zijn. Ouders willen meer doen maar geven ook aan dat een aantal zaken nu nog zorgt voor terughoudendheid:

 • voor sommige ouders is dat de taalbarrière waardoor ze zich onzeker voelen;
 • ouders willen worden geschoold om kinderen beter te begeleiden. Hierin werd bijvoorbeeld gesproken over een opleiding tot klasssenassistent of workshops hoe begeleid je kinderen;
 • oppas voor de kleintjes, gratis.

Door ouders werd ook benoemd dat zij initiatief willen tonen om het onderwerp meer bespreekbaar te maken. Er is niet alleen gesproken over staken maar ook om een oudercommissie op te zetten die als denktank gaat fungeren. Een denktank die verder gaat met dit onderwerp. Ouders gaven aan om oproepen te doen op facebook of contact te zoeken met de gemeente. Bijvoorbeeld Amsterdam aantrekkelijker maken voor leerkrachten, door woningen te bieden.

Naast de mogelijkheid om meer ouders in het onderwijs in te zetten is er ook gesproken hoe we het onderwijs anders kunnen organiseren. Voorbeelden die hierbij zijn genoemd:

 • in de ochtend les geven aan de jongste kinderen en in de middag aan de oudste kinderen;
 • naar een vierdaagse schoolweek waarbij de schooldagen worden verlengd en de vijfde schooldag op een andere manier in te vullen is;
 • in dagdelen lesgeven;
 • meer kinderen van groep 7/8 inzetten bij jongere kinderen;
 • unitdoorbrekend werken;
 • meer hybride leren in de school;
 • werken met ROC stagiaires;
 • meer werken met onderwijsassistenten;
 • terug naar jaargroepen omdat je dan geen ondersteuning op het leerplein nodig hebt. Hierbij wel meegenomen dat de ondersteuning nu wordt gedaan door leraarondersteuners en onderwijsassistenten;
 • meer inzetten van externen met talenten (deze moeten wel geschoold zijn);
 • docenten uit het VO inzetten.

Naast de mogelijkheden binnen de school is er ook gesproken over andere zaken die tot een bijdrage van een oplossing zouden kunnen leiden:

 • gepensioneerden met een bevoegdheid meer inzetten;
 • 3e jaars studenten eerder laten beginnen met meer dagen voor de klas;
 • naar andere scholen kijken wat voor mogelijkheden zij zien;
 • oproep aan bijvoorbeeld vrijwilligers, zij krijgen belasting voordeel;
 • agenten inschakelen voor het buitenspelen of in school om te helpen bij ‘vechten’ of extreme ruzies;
 • meer onderwijsassistenten opleiden;
 • samenwerking opzoeken met andere scholen (bijv. 7e Montessori);
 • jonge mensen stimuleren om te kiezen voor het onderwijs;
 • universitair geschoolden inzetten;
 • Pabo’s meer betrokkenheid bij scholen en ook in de scholen;
 • samenwerken met ROC van Amsterdam (project met onderwijsassistenten).

De Huizingaschool is een eerste dialoog gestart met ouders om te praten over het lerarentekort en beiden hebben dit ervaren als een prettig gesprek. We zullen hier 29 januari een vervolg aan geven. Het gaat om het leren en de ontwikkeling van onze kinderen en we nemen dit met elkaar serieus. Door het tekort en de veranderingen in de samenleving zullen we het onderwijs anders moeten gaan organiseren. Er is geen panklare oplossing maar door gesprek, dingen uit te proberen en kleine stapjes te nemen zoeken we naar passende oplossingen.

 We zien elkaar 29 januari 14.15u voor een vervolg.


Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl