Absentie en verlof

Absentie en verlof

Ziekte van uw kind

Wanneer uw kind door ziekte geen onderwijs kan volgen, ontvangt de leerkracht graag bericht. U geeft dit via de schoolpraatapp onder de button absentie vóór schooltijd (8.30) door. Mocht de app niet werken bel dan met de administratie (T 020 615 25 23). Wij willen u erop wijzen dat uw kind bij verzuim belangrijke lesstof mist. Dit kan nadelig zijn voor de ontwikkeling van uw kind.

Extra verlof

Het is wettelijk niet toegestaan uw kind(eren) buiten de vakanties van school te houden. Met klem verzoeken wij u zich aan de vakantiedata te houden, aangezien wij genoodzaakt zijn verzuim aan de leerplichtambtenaar te melden. In zeer bijzondere omstandigheden kan de directie toestemming geven voor extra verlof. Dit dient schriftelijk en uiterlijk 8 weken van te voren te worden aangevraagd. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de administratie.

Extra verlof is niet bedoeld voor extra vakanties of bezoek aan het land van herkomst.

Vrijstelling van onderwijsactiviteiten

Alle leerlingen nemen deel aan alle geplande onderwijsactiviteiten. Mocht u reden zien om voor uw kind(eren) vrijstelling te vragen voor deelname aan een onderwijsactiviteit, dan kunt u zich wenden tot de schooldirectie. Na overleg met de leerplichtambtenaar zal hier dan wel of geen toestemming voor worden gegeven. Via de klachtenregeling kunt u bezwaar maken tegen dit besluit.


Leerplicht

Erik Hospers is onze leerplichtambtenaar. Hij is bereikbaar via e.hospers@amsterdam.nl

Tot zijn taken behoren:

  • Hulp bieden bij het zoeken naar een school voor leerlingen die pas in het stadsdeel wonen;
  • Doorverwijzen naar de juiste hulpverleningsinstelling bij bijvoorbeeld gezinsproblemen;
  • Beoordelen van aanvragen voor extra verlof;
  • Controleren of elke leerplichtige leerling de school bezoekt.

Wanneer uw kind herhaaldelijk afwezig is, melden we dat aan de leerplichtambtenaar. U zult dan worden uitgenodigd voor een gesprek.

Als onbekend is op welke school een leerling staat ingeschreven, dan zoekt de leerplichtambtenaar dat uit en geeft de benodigde gegevens door aan de Leerlingenadministratie van de gemeente Amsterdam.

Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl